“พศ.ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมถวายความรู้ให้กับพระวินยาธิการ เพื่อวางแนวทางการทำงานปกป้องพระพุทธศาสนาในฐานะตำรวจพระ”

“พศ.ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมถวายความรู้ให้กับพระวินยาธิการ เพื่อวางแนวทางการทำงานปกป้องพระพุทธศาสนาในฐานะตำรวจพระ”

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมถวายความรู้แด่พระวินยาธิการของจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้รับทราบบทบาท อำนาจ หน้าที่ของพระวินยาธิการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตำรวจพระที่จะต้องคอยสอดส่อง ดูแลพระสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิด นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและบรรยายพิเศษ

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ในเรื่องความประพฤติที่เสื่อมเสียและไม่อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน พระวินยาธิการจะมีบทบาทสำคัญด่านหน้าในการเข้าไปสอดส่อง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้นโยบายและกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยการดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และภาคีเครือข่าย เช่น กอ.รมน. ตลอดถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยสอดส่องดูแลพระสงฆ์เพื่อให้ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ดังนั้น การจัดให้มีโครงการประชุมถวายความรู้แด่พระวินยาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ จึงเป็นอีกกิจกรรมและแนวทางหนึ่งในการที่จะเสริมการป้องกัน มิให้เกิดการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ เพราะพระวินยาธิการที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเอาระเบียบ กฏหมาย แนวทางต่าง ๆ จากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไป