พระ “กากัน อโสโก ภิกขุ” ที่เคยรับบทสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ เรื่องพระพุทธเจ้า เชิญชวนสร้างพระพุทธเมตตา

ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธเมตตา องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดป่าศิริโพธิ์คำ ม่วนกระทิง บ้านคลองทราย ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี วิ. ประธานดำเนินการก่อสร้างพระพุทธเมตตา ได้สนทนาธรรมกับ “พระกากัน อโสโก” มาลิค นักแสดงชาวอินเดียผู้เคยแสดงเป็นพระพุทธเจ้า ในเรื่องเจ้าขายสิทธัตถะ ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า


ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับหลวงพ่อจิ๋ว ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี วิ. ณ วัดป่าศิริโพธิ์คำ(Siripokham Forest Temple) ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานสร้างพระพุทธเมตตาที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธทั่วโลกและมีศาสนาพุทธแห่งความดีงามเป็นศาสนาประจำชาติ สิ่งสำคัญใน ชีวิตมนุษย์เราไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงเท่านั้น แต่ตวรกระทำความดีตามหลักปฎิบัติแท้จริงของศาสนาพุทธ เพื่อให้เกิดความสุขสงบและพ้นจากความทุกข์หรือวัฎฎสงสารทั้งปวง
ข้าพเจ้าเดินทางไปหลายแห่งและสอบถามคนที่ นับถือศาสนาพุทธ หรือเป็นพุทธศาสนิกชน แต่พวกเขาตอบผิดหมดไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธ ช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านได้สละทรัพยสมบัติและความสุขในลาภ ยศ วัตถุทั้งปวง เพื่อต้องการความหลุดพ้นจากความทุกขทั้งปวง โดยออกผนวช และค้นหาหนทางดับทุกข์ของมนุษยชาติ
ฉะนั้น การที่พวกเราได้มาร่วมกันในวันนี้ ถือเป็น โอกาสทอง (Golden Chance) ที่ได้มาช่วยการบริจาค สนับสนุน ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป เพราะพระพุทธเมตตา ที่สร้างนี้เป็นสัญ ลักษณ์ Symbol ของความรัก ความดีงาม สันติภาพ และความสงบสุขร่วมกัน เพื่อให้โลกเรามีความสงบร่มเย็น และมีสภาวะที่ดีขึ้น
หน้าที่ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะพุทธมามกะ ช่วยให้โลกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สงบเรียบร้อย และมีสันติภาพร่วมกันไม่เบียดเบียนกัน
ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปหลายแห่ง ขณะนี้มีแต่ความวุ่นวาย ทะเละเบาะแว้งกัน แย่งชิงอำนาจและผลประโยชนต่าง ๆ พวกเขาลืมคืดไปว่า เงินทอง อำนาจชื่อเสียงจะต้องดับไป สิ่งที่เขาจะนำติดตัวไปได้ คือ ผลกรรมแห่งการสร้างกุศล และการสร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
ศาสนาพุทธจึงถือเป็นศูนย์กลาง และแก่นแท้ของทุกศาสนาในโลกนี้
ข้าพเจ้าขอเชิญชวน ประชาชน และชาวพุทธมามกะ มาร่วมกันบริจาค เพื่อสร้างกุศลยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกัน ในการสร้างพระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่และร่วมมือร่วมใจ ของชาวไทย และชาวพุทธมามกะของไทย และจะเป็นความดีงามและผลบุญใหญ่ติดตัวท่านไปในชาตินี้และภพหน้า ด้วยเทอญ
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี และปลาบปลื้มใจอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอย่างมาก
ขอขอบคุณสำหรับคำกล่าวของท่านกากัน ขอขอบคุณทุกท่านๆที่มาร่วมมือกันจัดงานกุศลในครั้งนี้ด้วยกล่าว อันงดงาม ขอท่านกากันและขอให้ท่านสาธุชนช่วยกันร่วมบริจาค คนละ 9 บาท ต่อเดือน เพื่อร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญให้การก่อสร้างพระพุทธเมตตา หน้าตัก 59 เมตร สูง 79 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดป่าศิริโพธิ์คำ ม่วนกระทิง ต.วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา