“พระเทพเวที”เผย เร่งทำเรื่่องของบฯกลางช่วยเจ้าหน้าที่จศป.ปริยัติสามัญฯ

พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า จากกรณีปัญหาการติดขัดในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 นั้น โดยหลักการแล้วสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติงบฯมาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2565 แล้ว จึงเกิดคำถามว่าเกิดการติดขัดอะไร โดยเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 สำนักงบฯ มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 27 ก.ย. 2565 ถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะหน่วยงานราชการและเป็นเลขานุการของ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ขอปรึกษาหาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (เจ้าหน้าที่ จศป.) ซึ่งทางสำนักงบฯขอให้ทางคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะแผนกสามัญศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้จศป.

ทั้งนี้ สำนักงบฯขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.หลักสูตรการเรียนการสอน 2.มาตรฐานการศึกษา 3.การประกันคุณภาพการศึกษา 4.การรับรองหลักสูตร การรับรองผู้จบหลักสูตร 5.คุณสมบัติของบุคลากรการสอน สายสนับสนุน กำหนดกรอบ เกณฑ์ มาตรฐาน 6.การวางโครงสร้างภายใน เช่น บุคลากรสอดคล้องกับภาระงาน 7.การบริหารจัดการภายในองค์กร 8.การตรวจสอบภายใน 9. การกำหนดระเบียบพัสดุ การขึ้นทะเบียนพัสดุ 10.การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของครู นักเรียน ที่จบหลักสูตร 11.การกำหนดโทษทางวินัย

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ได้มีการประชุมร่วมเร่งด่วนคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประกอบการขอรับจัดสรรงบฯ โดยมีตนเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ซึ่งขณะนี้การรวบรวมจัดทำข้อมูลในส่วนของแผนกสามัญศึกษาได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม(กศป.) และคณะกรรมการการบริหารบุคคล(กบป.) พิจารณาเห็นชอบ แล้วแต่กรณีก่อนรีบนำเสนอ สำนักงบฯเพื่อพิจารณาจัดสรรงบฯกลางปี 2566 ต่อไป โดยในส่วนของแผนกสามัญศึกษาจะเป็นการทำนำร่องไปก่อนพร้อมกับการขอรับจัดสรรงบฯให้แก่ จศป. ที่ประจำกองธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวงส่วนกลาง ขณะที่ในส่วนของจศป.สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษานั้น กำลังเร่งสำรวจข้อมูล และจะรีบดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงบฯขอปรึกษาหารือมาเช่นเดียวกัน จึงขอย้ำไปทางสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมและควรทำอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้สามารถทำเรื่องขอรับจัดสรรงบฯปี 2567 ได้