พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี ตรวจเยี่ยมการปฏิสังขรณ์ พระพุทธศรีศากยมุนี ฐานพุทธบัลลังก์ และฝาเพดานภายในพระวิหารหลวง

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมการปฏิสังขรณ์ พระพุทธศรีศากยมุนี ฐานพุทธบัลลังก์ และฝาเพดานภายในพระวิหารหลวง โดยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนพระนพปฎลเศวตฉัตรได้อัญเชิญ ไปบูรณะในพระบรมมหาราชวัง

ในครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้รับฟังบรรยายการอนุรักษ์และ สาธิตการติดกระจกเกรียบซึ่งเป็น ศิลปวัตถุสำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3