พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม นำปัจจัยสนับสนุนจัดพิมพ์พระไตรปิฏกและสร้างอาคารปราสาทพระนครหลวง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ , เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ร่วมอุปถัมภ์การจัดพิมพ์ตำราสัมพันธ์ไทยประโยค ป.ธ.๓ และพระไตรปิฎกปริทรรศน์ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมจำนวนเงิน ๑,๒๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารคณาจารย์ เข้ารับปัจจัย ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

และ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

   

ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารปราสาทพระนครหลวง (จำลอง) ๖ ชั้น ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี คณะกรรมการดำเนินงานสร้างอาคารฯ พระราชรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการ รก.เจ้าคณะภาค ๑๔ และคณะกรรมการ รับมอบปัจจัยจำนวนดังกล่าว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จฯ วัดพิชยญาติการาม