พระศรีธีรพงศ์, ดร. แจงคุณสมบัติ ๔ ประการที่ทุกคนต้องการ ฉลาด ขยัน เป็นคนดีและเป็นคนมีน้ำใจ

เลขาฯ ภาค 11 ประธานกล่าวปัจฉิมกถาปิดโครงการสามเณรกอบัว รุ่น 1 วัดหัวอ่างสามัคคีสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ วัดหัวอ่างสามัคคี ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พระเดชพระคุณพระศรีธีรพงศ์, ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรกอบัว รุ่น 1 โดยความอุปถัมภ์โครงการจาก มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ท่านได้กล่าวปัจฉิมกถาว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ โดยกล่าวน่าสนใจว่า คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ได้แก่

1. ฉลาด มีความรอบรู้ในสถานการณ์ มีปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นโทษ ไม่เป็นโทษ แล้วเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เว้นสิ่งที่เป็นโทษ ฉลาด คือ มีปัญญา ตรงกับ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ทางสว่าง คือสัญลักษณ์ทางปัญญา

2. ขยัน การงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องมีความขยัน ดังท่านกล่าวว่า “บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” การงานต่างๆก็ลุล่วงไปได้ก็เพราะมีความขยัน ฉลาดแต่ไม่ขยัน (ขี้เกียจ) ก็ไม่สำเร็จ

3. เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ เพราะหากฉลาดและขยันแต่เป็นคนไม่ดีก็สร้างความฉิบหายวายวอดได้ แบบนี้ก็ป่วยการ ความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวคนพาลย่อมเป็นไปเพื่อการทำลายล้างผลาญอย่างเดียว

4. เป็นคนมีน้ำใจ เป็นคนดีที่มีน้ำใจ แต่ถ้าเป็นคนดีแต่ขาดน้ำใจ ขาดความเอื้อเฟื้อ ไม่ช่วยเหลือคนอื่น เช่น หลวงพ่อพระครูอุดมสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดหัวอ่างสามัคคี จัดบวชเณรมา 15 ปี ถ้าไม่มีคนมีน้ำใจมาช่วย การบวชก็ไม่สำเร็จ

ดังนั้น จงรู้ดีเพื่อทำดี รู้ชั่วเพื่อละชั่ว ทำดีด้วยความหมั่น ขยันด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี ให้สมกับเราได้เข้ามาร่วมโครงการสามเณรกอบัว ก่อนบวชเราเกเร ข่มเหงรังแกผู้อื่น เรามาบวชพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงหลอมละลายเป็นคนดีไหม

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ในฐานะประธานอุปถัมภ์โครงการ ได้กล่าวว่า โครงการสามเณรกอบัว เป็นโครงการที่เจตนาต้องการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามในกอบัว การฝึกอบรมครบตามกำหนดการ บางรูปก็ลาสิกขาแต่มีบางรูปมีศรัทธาบวชเรียน ผู้บวชเรียนนับว่าเป็นเพชรเม็ดงามในกอบัวที่ได้รับการเฟ้นหาเพื่อเจียระไน นั่นหมายความว่า สามเณรกอบัว รูปนั้นจะได้รับสิทธิ์การอุปถัมภ์จากมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ในการอุปถัมภ์การศึกษาให้จบการศึกษาสูงสุดเท่าที่สามเณรกอบัวจะใฝ่เพียรเรียนรู้

สำหรับสามเณรกอบัววัดหัวอ่างสามัคคีมีสามเณรกอบัวกันต์ เพียง 1 รูป เท่านั้น ในจำนวน 50 รูปสามเณรกอบัวและหลวงพี่กอบัว ที่เข้าร่วมในโครงการ จึงถือว่า สามเณรกอบัวกันต์ เป็นเพชรเม็ดงามที่พร้อมรับโอกาสจากมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

จะอย่างไรก็ตาม วันนี้มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ยังได้มอบทุนการศึกษาให้รูปละ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณรและหลวงพี่ ตลอดถึงพระพี่เลี้ยงด้วย จำนวน 50 ทุน โดยมี พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานในพิธีมอบ

(จาก นสพ.บ้านเมือง ออนไลน์)