พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ๓ รูป เจ้าคุณสุทัศน์ วัดโมลีโลกยราม ขึ้นชั้นธรรม เป็น พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์” ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ดังนี้

 

 1. พระเทพปริยัติโมลี เป็น พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดธรรมานุวัตร 1 พระครูวินัยธร1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 2. พระราชพัชรมานิต เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 3. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็น พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17กรกฎาคม พุทธศักราช2563

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ

พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ วรทสฺสี ไชยะภา ป.ธ.๙, ดร.)
เกิด ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ อายุ ๔๙ ปี
อุปสมบท ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ พรรษา ๒๘

#บรรพชา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

#อุปสมบท วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ อุโบสถวัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

#พระอุปัชฌาย์ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐

#พระกรรมวาจาจารย์ พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธีรคุณาธาร

#พระอนุสาวนาจารย์ พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ (บัณฑร ชินวํโส น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าคณะอำเภอนางรอง

#ประวัติการศึกษา

 • เปรียญธรรม ๙ ประโยค (สำนักเรียนวัดมหาธาตุ)
  •ประกาศณียบัตรประโยควิชาชีพครู (ป.วค.)
  •ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ปรัชญา)
  •ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (บริหารการศึกษา)
  •ปริญญาโทอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) (Comparative Religion)
  •ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (บริหารการศึกษา)
  •ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Cultural Sciences)

#ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙

#ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจนิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ประวัติ “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” พระฝรั่งผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา

พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เกิดที่ประเทศอังกฤษ  เมื่อ พ.ศ. 2501 ตอนยังเล็กมีสุขภาพไม่ดี มีอาการหอบหืด ต้องหยุดโรงเรียนบ่อย จึงใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเอง ท่านสนใจว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์ อะไรคือความจริงสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติของแต่ละสังคม ทำไมคนเราอยากจะอยู่อย่างเป็นมิตรแต่กลับรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไป

เมื่อไปโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ช่างคิด ช่างค้นคว้า และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจนโยมบิดามีความหวังให้เข้าสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

เมื่อศึกษาอยู่ได้อ่านหนังสือมากมายหลากหลาย จนกระทั่งพบคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ว่าเป็น “สัจธรรมความจริง ” ที่กำลังแสวงหาอยู่ จึงสนใจการฝึกจิต และศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่น

ท่านทำงานเก็บเงินระหว่างที่กำลังเรียนและออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่อายุ 17 ปี ใช้เวลา 2 ปี จนแน่ใจว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหนทางที่ต้องการ แทนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มปฏิบัติกับ ท่านพระอาจารย์สุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์ ในปัจจุบัน และ เป็นพระชาวต่างชาติรูปแรก ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา) ที่ประเทศอังกฤษ เป็น “ปะขาว” ถือศีล 10 เป็นเวลา 1 พรรษา

พ.ศ. 2521 : เดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกับ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี

พ.ศ. 2522 : บรรพชาเป็นสามเณร อยู่ที่วัดหนองป่าพง

พ.ศ. 2523 : อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีหลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. 2529 – 2539 : เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ โดยมี ท่านพระอาจารย์ปสันโน เป็นเจ้าอาวาส

พ.ศ. 2540 – 2545 : เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ แทนท่านพระอาจารย์ปสันโน ซึ่งได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันพระชยสาโรพำนักอยู่ ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปมักจะเรียกท่านว่า พระฝรั่ง หรือ พระอาจารย์ฝรั่ง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ต่อมา พระราชพัชรมานิต ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อกระทรวงมหาดไทย กระทั่งวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณ ข้อมูล :ประตูสู่ธรรม

ประวัติโดยสังเขปของพระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

ดร.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต นามเดิม อนิลมาน ฉายา ธมฺมสากิโย เป็นพระภิกษุชาวเนปาล สัญชาติไทย บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งเมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การศึกษา

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2525 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล ในปี 2530 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลัยไครสต์คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2537 แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกัน สำเร็จในปี 2543

หน้าที่การงานในปัจจุบัน

ในปี 2548 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี ด้านกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย เป็นอาจารย์พิเศษประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร นอกจากดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังเป็นกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วย

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณศักดิ์

 • 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 รัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสมณศักดิ์ที่ มหาสัทธัมมโชติกธชะ
 • 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี
 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • ขอขอบคุณวิกิพีเดีย