พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานพิธีฯ โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และต่อไปจะมีพิธีฯ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นที่๑ อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แรม๑๓ ค่ำ เดือน๙)