พระพรหมเวที นำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ บำเพ็ญจิต ๑๐ วินาทีถวายในหลวง วัดเกิดหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์

พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญวันเกิดหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ ครบ ๑๐๕ ปี พิธีเริ่มขึ้นโดยประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้ว ได้นำพุทธศาสนิกชนอันมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และบำเพ็ญจิตภาวนา ๑๐ วินาที ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒ พฤศจิกายน มงคลสมัยครบ ๑๐๕ปี ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖ ) ทรงอัญเชิญ พระพุทธรูปปางห้ามญาติอันมีพุทธลักษณะงดงามตามพุทธศิลป์ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองสวรรคโลกเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเปน สมเด็จพระยุพราช พระองค์ได้เสด็จประพาสเยี่ยมตามหัวเมืองต่างๆ และทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะงดงาม พอที่จะทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ได้ จึงทรงให้ทำการอัญเชิญชิ้นส่วนของพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ลงมายังกรุงเทพมหานครและทำการบูรณปฏิสังขรณ์ทำการปั้นหุ่นใหม่สมบูรณ์และเททองหล่อ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ( วัดโพธิ์ ท่าเตียน ) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ เปนแม่งานในการบูรณปฏิสังขรณ์ และเมื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์จนเปนที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบจนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญชิ้นส่วนพระพุทธปฏิมากรองค์นี้มาทางรถไฟจนมาสุดที่สถานนีรถไฟนครปฐมและทำการประกอบองค์พระให้สมบูรณ์ อัญเชิญประดิษฐานที่พระวิหารทิศเหนือวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และถวายนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร” หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วงฯ พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ บ้าง ตามสมควร เปนพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย

…อนึ่ง ทุกปีของวันที่ ๒ พฤศจิกายน ทางวัดพระปฐมเจดีย์ จะจัดงานวันเกิดหลวงพ่อพระร่วงฯ โดยจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงที่เคารพนับถือหลวงพ่อพระร่วงฯ เปนลูกหลานหลวงพ่อพระร่วงฯ ต่างจะนำไข่ต้ม พวงมาลัย ดอกไม้ ตามสมควรมาถวายสักการบูชาตั้งแต่หน้าองค์หลวงพ่อพระร่วงฯ บนลานพระวิหารจนถึงลานด้านล่างไปสุดจนประตูทางเข้า
….ขอให้อายุยืนยาวนาน
ขอให้ลูกหลานร่ำรวยมีชื่อเสียง
ขอให้ครอบครัวมีความสุข
ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง…..
พรหลวงพ่อพระร่วง

อนึ่งงานเทศกาลพระปฐมเจดีย์จะมีจนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเทศน์มหาชาติ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอื่น ๆอีกมากมาย