พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ จาก 73 ประเทศ รวม 1,400 รูป/คน เข้าร่วมพิธี

พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวเปิดงาน ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลาย ได้มาประชุมพร้อมกันในโอกาสสำคัญวันวิสาขบูชา อันเป็นมงคลวารแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์ และเพื่อเผยแพร่คุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาชีวิต และจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ ท่านทั้งหลาย คงเห็นพ้องต้องกันว่า พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้คือความจริงแท้อันบริสุทธิ์และบริบูรณ์ เป็นแนวทางที่นำพามนุษยชาติไปสู่ความสุข ความเจริญ อันยั่งยืน ได้ในทุกยุคทุกสมัย สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำมาศึกษา และปฏิบัติจนรู้แจ้ง รวมถึงการร่วมกันสืบทอด และธำรงไว้ เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของมนุษยชาติ และของโลก ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านทั้งหลาย ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ด้วยศรัทธา และอุตสาหะ เสียสละ เชื่อได้ว่ากรณียกิจของท่านจะอำนวยประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างกว้าง ตามที่ท่านตั้งใจปรารถนาทุกประการ ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567

ขณะที่ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี ว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาสำคัญของสังคมโลก เช่นเดียวกับนานาประเทศที่ต้องการสร้างความไว้วางใจและฟื้นฟูความหวังในโลก นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมเพื่อผลประโยชน์ทุกประเทศ และตระหนักถึงการนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาจิตใจ และปัญญา โดยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐบาลที่จะส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสร้างความสามัคคี ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาในการสร้างกระบวนการความไว้วางไว้ หรือ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักบันได 4 ขั้น ที่ทำให้เกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้พลเมืองสามารถเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ ทั้งการรักษาพยาบาล การศึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ การใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน การน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำความดีด้วยหัวใจ และโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านพุทธศาสนาทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์

ด้าน พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติที่ให้การรับรองวันวิสาขบูชาโลก เพราะอยากให้โลกมีสันติภาพ และองค์การสหประชาชาติให้การรับรองวันวิสาขบูชาโลกเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาแห่งสันติภาพ สำหรับการจัดงานวิสาขบูชาโลกได้จัดที่ประเทศไทย จำนวน 15 ครั้ง ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 ครั้ง ประเทศศรีลังกา 1 ครั้ง โดยงานครั้งนี้ประเทศไทยได้เชิญ นักปราชญ์ นักวิชาการ และผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ โดยมีสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก (ICDV) รับผิดชอบในการจัดงานร่วมกับรัฐบาลไทย มส. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การสนับสนุน โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธทั่วโลก

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธี ได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสันติภาพโลก จากนั้นผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก ได้เดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ด้วย