พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่มสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่ม แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนในการสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วประเทศ

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 จำนวน 15,200 เล่ม พระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ร่วมพิธี ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำหรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชทานฉบับนี้ หน้าปกเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมรอบด้วยกรอบรูปหัวใจสีเหลืองและสีฟ้า อยู่ด้านบนปก เหนือพระปรมาภิไธย วปร. ช่วงกลางหน้าปก เป็นข้อความ

“บทเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565” ด้านล่างปกหนังสือ เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้านข้างพระวรกายเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ใบโพธิ์มีข้อความ “โพธิ โพชฺฌงฺโค” และต้นไม้รูปหัวใจ มีข้อความ “กำลังใจ” และใบไม้สีธงชาติไทย และใต้ภาพ เป็นรูปหัวใจสีเหลือง พร้อมข้อความ ทูลกระหม่อมพ่อ จะคอยอุ้มชูทูลกระหม่อมภา เสมอ และหัวใจสีแดง พร้อมลงพระปรมาภิไธย 14 ธ.ค. 65

“ภายในเล่มบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชทาน ประกอบด้วยบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 22 บท ได้แก่ 1. บทบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา) 2. บทชุมนุมเทวดา 3. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ) 4. บทพระไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ) 5. บทนะโมการอัฏฐกคาถา (นะโม อะระหะโต สัมมา) 6. บทกรณียเมตตสูตร (กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ) 7. บทอาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ) 8. บทอังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง ภะคินิ) 9. บทโพชฌังคปริตร (โพชฌังโค สะติสังขาโต) 10. บทอุณหิสสวิชยคาถา (อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย) 11. บทวะชิระกิตติยาภาราชะธีตาวะระทานะคาถา (วชิระกิติยาภา) ของมหาเถรสมาคม 12. บทวะชิระกิตติยาภาราชะธีตาวะระทานะคาถา (ระตะนัตตะยานุภาเวน) ของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 13. บทวะชิระกิตติยาภามะหาวะชิระราชะธีตาปะสิทธิวะระทานะคาถา ของวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 14. บทกิติยาภาคุณะกิตตะนะคาถา (ราชะธีตา กิติยาภา) ของมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย 15. บทอภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง) 16. บทมงคลจักรวาลใหญ่ (สิริธิติมะติเตโช) 17. บทเทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา) 18. บทอนุสสรณปาฐะ (อิติปิโส) 19. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตะสาวุทันตัง) 20. บทชยปริตร (มหาการุณิโก นาโถ) 21. บทภวตุ สัพพมังคลัง (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง) และ 22. บทนักขัตตยักข์ (นักขัตตะยักขะภูตานัง) ซึ่ง ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชทานนี้ ได้รวบรวมการรจนาบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา จำนวน 4 บท คือ บทที่ 11 บทวะชิระกิตติยาภาราชะธีตาวะระทานะคาถา (วชิระกิติยาภา) จัดทำโดย มหาเถรสมาคม บทที่ 12 บทวะชิระกิตติยาภาราชะธีตาวะระทานะคาถา (บทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา) จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประพันธ์โดย พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.9 ตรวจแก้โดย พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) บทที่ 13 บทวะชิระกิตติยาภามะหาวะชิระราชะธีตาปะสิทธิวะระทานะคาถา (บทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา) จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และบทที่ 14 บทกิติยาภาคุณะกิตตะนะคาถา (คาถาถวายพระพรกำลังใจแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา) โดยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นที่ปรึกษา ตรวจสำนวน ปรับปรุง และรจนา สวดสาธยาย โดยคณาจารย์ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย จะได้อัญเชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชทาน จำนวน 15,200 เล่ม ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 200 เล่ม เพื่ออัญเชิญไปถวายแก่คณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ในเร็ววัน

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 47/2566

วันที่ 16 ม.ค. 2566