พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อัญเชิญสุพรรณบัฎ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี อัญเชิญสุพรรณบัฎ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ และอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรนายก พระมงคลวชิราคม พระศรีวชิรมุนี

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระพรหมจริยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึก ในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป

พระราชปัญญามุนี เป็น พระเทพวชิรนายก ดิลกปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

พระครูอดุลคุณาธาร วัดนิคมประทีป จังหวัดตรัง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระมงคลวชิราคม

พระมหาคลี จารุว โส (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรมุนี

การนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง