พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 3 รูป

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชทานราชทินนาม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 3 รูป ดังนี้

1. พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีสถิต ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


2. พระพุทธิวงศมุนี มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศลวิมลพุทธชินราชธ ารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก


3. พระวิสุทธาธิบดี มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มห าคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน