พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 3 รูป

1. พระภัทรธรรมสุธี เป็น พระราชวชิรสุธี   สถิต ณ  วัดศรีสุทธาวาส จ. เลย

2.พระครูบริหารสมาธิคุณ เป็น พระราชวชิรธรรมากร  สถิต ณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

3.พระครูสุขุมวรรโณภาส  เป็น  พระพิพัฒน์วชิโรภาส สถิต วัดวังอ้อ  จ.อุบลราชธานี