พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเถระจำนวน 15 รูป

8 ก.ค.2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเถระจำนวน 15 รูป ดังนี้

1.พระเทพพัชรญาณมุนี เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา

2.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต เป็น พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

3.พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต สถิต ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

4.พระราชปริยัติมุนี เป็น พระเทพวัชราจารย์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

5.พระราชวชิรญาณ เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี สถิต ณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา

6.พระเมธีวชิรโสภณ เป็น พระราชวัชรบัณฑิต สถิต ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

7.พระครูภาวนาพิลาศ เป็น พระราชภาวนาพัชรญาณ สถิต ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี

8.พระครูกันตสีลสัมบัน เป็น พระราชวัชรญาณเวที สถิต ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก

9.พระครูปลัดอนันต์ อกิญจโน เป็น พระราชวชิรญาณ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง

 

10.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) เป็น พระราชปัญญาวชิโรดม สถิต ณ วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่

11.พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เป็น พระราชภาวนาวชิรากร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดอุดมมงคลวนาราม จ.อุดรธานี

12.พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม เป็น พระราชวชิรธรรมาจารย์ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี

13.พระมหาตอง ธัมมวุฑโฒ (เปรียญธรรม 6 ประโยค) เป็น พระราชวชิรธรรมวิธาน สถิต ณ วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี

14.พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จ.พังงา เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรญาณโสภณ

15.พระเบร็ท อจโล ที่พักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวชิรญาณมุนี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน