“พระกากัน อโสโก” รับพระกรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระกากัน อโสโก (มาลิค) นักแสดงบอลลีวูด ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน ที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เบื้องต้นกำหนดลาสิกขาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เลื่อนไม่มีกำหนด

ทั้งนี้วันที่ 3 มีนาคม 2565 พระกากัน อโสโก ได้เดินทางไปรับพระกรรมฐาน ณ วัดใหม่ยายแป้น บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เป็นผู้บอกกรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐาน เป็นพระกรรมฐานที่ใช้สติเป็นรากฐานสำคัญในการพิจารณาความเป็นไปของกาย เวทนา จิต และธรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดสมาธิอย่างแข็งกล้า ก่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงอย่างแจ่มชัดว่า รูปนาม หรือขันธ์ 5 เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

พระอาจารย์ได้ย้ำกับท่านอโสโกภิกขุว่า แม้จะรับบทแสดงหนังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีวันจะเข้าใจและรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ได้ ตราบใดที่ยังไม่นำธรรมของพระองค์ลงสู่การปฏิบัติกรรมฐาน เพราะผู้ใดปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นธรรม ผู้นั้นจะมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้า