พรปีใหม่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) และพระมหาเถระ พระเถระ