ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำสืบสานศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาโมเดล” สไตล์ “แม่กลองเมืองแห่งความสุข” พายเรือดำนาในร่องสวน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเอามื้อสามัคคี ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านผู้นำต้นแบบนางถิรดา เอกแก้วนำชัย ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด สมุทรสงคราม นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัด นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครัวเรือนขยายผล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม

การดำเนินงานในวันนี้ เป็นวันที่ 2 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การหลุมพอเพียงบนคันนาทองคำ  การทำแซนวิชอาหารปลาแบบอินทรีย์ พายเรือดำนาในร่องสวน ทำฝายดักตะกอน ปลูกหญ้าแฝก และห่มดินให้ดินเลี้ยงพืช โดยมีทีมของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวก

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” นี้  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม และให้สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบฯ ทั่วประเทศกว่า 3 พันตำบล

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บ้านนางถิรดา เอกแก้วนำชัยต.บ้านปรก อ.เมืองฯ บ้านนางนีรนุช ศิริธนะ  ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา บ้านนายมนัส บุญพยุง  ต.บางสะแก อ.บางคนที บ้านนายพิเชฐ โมกเกษม  ต.บางนกแขวก อ.บางคนที และบ้านนางสาวศุภมิตร สุขแจ่มใส ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้จะส่งผลให้ผู้นำชุมชนสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง