ผอ.สำนักพุทธฯ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และนโยบาย

ของรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราซการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม

พันธกิจตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ จึงขอประกาศแสดง “เจตจำนงสุจริต”

ในการบริหารราชการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ และเป็นการแสดงความตั้งใจ ที่จะนำพาองค์กร

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา

๒. ปลูกฝังค่านิยมแก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

๓. ดำเนินงานตามภารกิจปราศจากการทุจริตและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๔. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๕. ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ให้หรือไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เว้นแต่

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๒. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อให้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

อนึ่งก่อนหน้านี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ในฐานะ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้สร้างมิติใหม่ โดยการจัดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อให้คุณธรรมและศีลธรรมสู่จิตใจ เพื่อการเป็นข้าราชการทีดี…โดยนำข้าราชการที่กำลังบรรจุใหม่เข้าปฏิบัติเข้ม ณ วัดไร่ขิง ด้วย