ปลัดมหาดไทยตั้ง “เจ้าคุณโซลาร์เซลล์”กับ “เจ้าคุณโคก หนอง นา” เป็นที่ปรึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 2 รูป ดังนี้

1.พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

2.พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย