ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง การส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยปลัดวธ. กล่าวว่า สถาบันศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างสันติสุขในสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อาจทำให้เกิดวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับข่าวสารด้านศาสนาเชิงลบส่งผลต่อความศรัทธาที่เสื่อมถอยลง วธ.มีนโยบายพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงามด้านคุณธรรม การมีจิตสาธารณะ การเป็นพลเมืองดี ร่วมกับทำนุบำรุงศาสนาให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เน้นภาคีเครือข่ายพัฒนาสังคมคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมหลัก 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนา เกิดความมั่งคงทางสังคมของประเทศ

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันวธ.มีกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกรมการศาสนาในการสนับสนุนให้เกิดศาสนทายาทในพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรที่ประสบอุทักภัยต่างๆ ทั่วประเทศ มีการอบรมพัฒนาพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทุกระดับภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ที่สำคัญรัฐบาลมีการส่งเสริม Soft Power ในทุกมิติ ดังนั้น ในมิติศาสนา วัฒนธรรม วธ.ได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน บนฐานของการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา วัตรปฏิบัติของอริยสงฆ์ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ความเชื่อ เคารพศรัทธาเชิงสร้างสรรค์ผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 25,000 ชุมชนทั่วประเทศ โดยแต่ละปีจะคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วย