ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

วันนี้ (26 มิ.ย. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ซึ่งในส่วนกลางจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในส่วนภูมิภาคจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นวาระอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวียนมาบรรจบครบรอบ 96 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดนมี ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี
และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับทุกจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 อย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ อาทิ
1. จังหวัดสกลนคร ที่วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชนทุกองค์กร และพสกนิกรชาวสกลนคร ร่วมพิธี
2. จังหวัดกระบี่ ที่พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธี
3. จังหวัดชลบุรี ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี
4. จังหวัดขอนแก่น ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศากนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566
5. จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
6. จังหวัดสุรินทร์ ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
7. จังหวัดตาก ที่พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี
8. จังหวัดสงขลา ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี
9. จังหวัดสระแก้ว ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนร่วมพิธี
10. จังหวัดสมุทรปราการ ที่วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
11. จังหวัดชัยนาท ที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดชัยนาท ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
12. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี
13. จังหวัดยโสธร ที่หอประชุมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
.
“ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศล ณ วัดทั่วราชอาณาจักร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะ ประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้าย
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 608/2566
วันที่ 26 มิ.ย. 2566