ประกาศสำนักเลขาฯสังฆราช ยัน “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระอนามัยดี

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศ ยัน “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระอนามัยดี และไม่อนุญาตผู้ไม่ผ่านการตรวจโควิด-19 เข้าเฝ้า

เมื่อเวลา 20.00น. วันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวไม่ตรงความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในวัดราชบพิธฯ ระบุว่า ตามที่มีผู้นำภาพการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อภายในวัดราชบพิธฯ ประกอบถ้อยคำว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาพบปะกับพระเถรานุเถระภายในพระอาราม กระทั่งเกิดข่าวเท็จว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เผยแพร่ไปตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง นั้น

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าว เป็นการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยภายในวัดราชบพิธฯ ตามรอบการปฏิบัติงานปกติ และสมเด็จพระสังฆราช มีพระอนามัยดี ทรงอยู่ในการอภิบาลดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งในระหว่างนี้ ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกผู้ไม่ได้ผ่านการตรวจว่าปลอดการติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นเฝ้าในทุกกรณีอยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีพึงวิตกตามข่าวเท็จแต่ประการใด ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข้อความจริงอันพึงเชื่อถือได้ เฉพาะจากประกาศหรือการเผยแพร่ข่าวสารจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช หรือจากวัดราชบพิธฯเท่านั้น