ประกาศผลสอบบาลีปีประจำปี 64 วัดโมลีโลกยารามคว้าแชมป์สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด ขณะที่มีสามเณรสมองเพ็ชร สอบได้ป.ธ.9 จำนวนถึง 7 รูป

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 5 เม.ย.64 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7 – 9 ประโยค ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้พระพรหมโมลี กล่าวว่า ขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลี และปีนี้นับเป็นปีมหามงคลต่อวงการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายน้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานแด่พระเถรานุเถระผู้มาตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-4 เม.ย. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ในช่วงที่มีการสอบบาลีสนามหลวง พระองค์ยังทรงพระราชทานภัตตาหาร และเครื่องเขียน ให้กับผู้เข้าสอบบาลีทุกสนามสอบทั่วประเทศด้วย

จากนั้นเวลาที่พระภิกษุสามเณรและเจ้าสำนักเรียนรอคอยก็มาถึง เมื่อพระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะรองเลขานุการแม่กองบาลีฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นประโยคป.ธ.7 จำนวน 158 รูป ประโยคบ.ศ.7 จำนวน 8 คน จากนั้นพระเทพวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีฯ เป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ประโยคป.ธ.8 จำนวน 69 รูป ประโยค บ.ศ.8 ไม่มีผู้สอบได้

พระเทพวัชรบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับประโยคป.ธ. 9 มีผู้สอบได้จำนวน 64 รูป มีรายชื่อดังนี้

1.พระมหาสุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท วัดชนะสงคราม 2.สามเณรวายุ สุระมณี วัดชนะสงคราม 3.พระมหาเจนณรงค์ ญาณกิตฺติ วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.พระมหาสมภพ สมฺภโว วัดเทพศิรินทราวาส 5.พระมหาศักดา เมธิโก วัดเทพลีลา 6.พระมหาฤทธิชัย ธีเรสุโต วัดเทพลีลา 7.สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา วัดเทพลีลา 8.พระมหาธีรยุทธ ปวรคุตฺโต วัดธาตุทอง 9.พระมหากรพิสิทธิ์ วรสิทฺธิ วัดเบญจมบพิตรฯ 10.พระมหาพิทักษ์ องฺกุรชโย วัดปทุมวนาราม 11.พระมหามนตรี กพฺยาธิปติ วัดพรหมวงศาราม 12.พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 13.พระมหาพีรพงษ์ ปญฺญาปติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 14.พระมหาสมศักดิ์ สุขเวสโก วัดสามพระยา 15.พระมหาไพฑูรย์ ฉนฺทธมฺโม วัดสามพระยา 16.พระมหาสมชาย ธมฺมปาโล วัดสามพระยา 17.พระมหานพรัตน์ ภทฺทวิญญู วัดสุทัศนเทพวราราม 18.พระมหาบุญฤทธิ์ ปญฺญาวีมํสี วัดสุทัศนเทพวราราม 19.พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ วัดโสมนัสวิหาร 20.พระมหาณธกร ผุสิตธมฺโม วัดนวลจันทร์

21.พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ วัดยาง 22.พระมหาชาญชัย วชิรญาโณ วัดชัยฉิมพลี 23.พระมหาธราดล วรุตฺตโม วัดดาวดึงษาราม 24.พระมหาณัฐพล ชยาลงฺกาโร วัดสุทธาราม 25.สามเณรอาชัญ สอาดเอี่ยม วัดปากน้ำ 26.พระมหากำพล ปญฺญาพโล วัดโมลีโลกยาราม 27.พระมหาสุวิท ธมฺมธโร วัดโมลีโลกยาราม 28.พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ วัดโมลีโลกยาราม 29.พระมหาสาคร สาครเมธี วัดโมลีโลกยาราม 30.พระมหาธนพน สุธมฺโม วัดโมลีโลกยาราม 31.พระมหากิจติชัย ทกฺขวโร วัดโมลีโลกยาราม 32.พระมหาธนวัฒน์ วรวาที วัดโมลีโลกยาราม 33.พระมหาสุชาติ วรชาติ วัดโมลีโลกยาราม 34.พระมหาโกมล สุภจิตฺโต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 35.พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 36.พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 37.พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 38.พระมหาอาริศร สาสนชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 39.พระมหานำบุญ นาคชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 40.พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

41.พระมหาประจักษ์ คุตฺตธมฺโม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมานี 42.พระมหาทวี โกสโล วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 43.พระมหาธีวัฒน์ โอภาโส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 44.สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 45.สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 46.พระมหาอานันท์ อานนฺทสิริ วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 47.พระมหาสรพงษ์ อตฺตทนฺโต วัดท่าเจริญพรต จ.นครสวรรค์ 48.พระมหาสุดใจ ถาวรจิตฺโต วัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร 49.สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร 50.พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก วัดจองคำ จ.ลำปาง

51.พระมหาอิทธิพล กุณฺฑโลภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 52.พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย 53.พระมหาอภิวัฒน์ จารุวณฺโณ วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่ 54.พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย วัดตรีสวัสดิ์วนาราม จ.เลย 55.สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 56.พระมหาวราทิต อาทิตฺวโร วัดดอนทองวราราม จ.กาฬสินธุ์ 57.พระมหาสุริยา ชาชิยเมธี วัดห้วยหินฝน จ.ชัยภูมิ 58.พระมหาวิศรุต วิสุทฺธิเมธี วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 59.พระมหาวิทยา ธมฺมเตโช วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 60.พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒนสิริ วัดศรีประชาวัฒนาราม จ.นครปฐม 61.พระมหาทินกร อริโย วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 62.พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 63.พระมหาวัชรินทร์ อคฺคการี วัดขันเงิน จ.ชุมพร และ64.พระมหาโชติวัน มหินฺโท วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณณรงค์ หนูเชื้อ นสพ.พิมพ์ไทย

ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีประกาศผลสอบบาลี ย้อนหลังได้ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/watch/live/?v=200274794895496&ref=watch_permalink