ประกาศผลบาลีปี 66 ‘พระ-เณร’วัดโมลีฯ ได้มากที่สุด ตามด้วยวัดพระธรรมกาย, วัดบางพลีใหญ่ใน,วัดเทพลีลา

ประกาศผลบาลีปี 66 ‘พระ-เณร’ สอบได้ 60 รูป วัดโมลีฯ ได้มากที่สุด ตามด้วยวัดพระธรรมกาย, วัดบางพลีใหญ่ใน,วัดเทพลีลาประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2566 มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ 60 รูป วัดโมลีฯ ยังสุดยอดสอบได้ป.ธ.9 มากที่สุด ขณะที่มีสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 10 รูป ส่วน บ.ศ.9 มีผู้สอบได้ 1 พระพรหมโมลี วัดปากน้ำฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ผลการสอบบาลีสนามหลวงค่อนข้างทรงตัว ซึ่งวางใจไม่ได้ เพราะในวันข้างหน้า อาจจะหาศาสนทายาทเพื่อทำหน้าที่รับภาระพระพุทธ ศาสนายากขึ้น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2566 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-9 ประโยค ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา (บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีต โดยพิธีเริ่มในเวลา 14.00 น. พระพรหมโมลี กล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายน้ำปานะ และเชิญสิ่งของพระราชทาน แด่คณะกรรมผู้ตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวงด้วยจากนั้นเวลา 14.30 น. ถึงเวลาที่พระ เณร และสำนักเรียนบาลีต่าง ๆ ทั่วประเทศรอคอย เมื่อพระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.7 มีจำนวนส่งสอบ 730 รูป ขาดสอบ 236 รูป สอบได้ 228 รูป ส่วน บ.ศ. 7 ส่งสอบ 14 คน ขาดสอบ 1 คน สอบได้ 9 คน จากนั้น พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผล ป.ธ.8 มีจำนวนส่งสอบ 789 รูป ขาดสอบ 232 รูป สอบได้ 92 รูป ส่วน บ.ศ.8 ส่งสอบ 19 คน ขาดสอบ 2 คน สอบได้ 2 คน

ต่อมา พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลการสอบบาลีป.ธ.9 มีจำนวนส่งสอบ 416 รูป ขาดสอบ 86 รูป สอบได้ 60 รูป มีรายชื่อดังนี้ 1.พระมหาศุภเดช สุภเตโช วัดเทพศิรินทราวาส 2.พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร วัดเทพลีลา 3.พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน วัดเทพลีลา 4.พระมหาโฆสิต สารวุฑโฒ วัดธาตุทอง 5.พระพร ป.สาธุวิหารี วัดบพิตรพิมุข 6.พระมหาวิชากร ธีรปญฺโญ วัดบางนาใน 7.พระมหาพิเศษสิทธิ์ วิโรจโน วัดบางนางใน 8.พระมหาณภัทร ธมฺมรโต วัดพระศรีมหาธาตุ 9.พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 10.พระมหาดร.ชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 11.พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี วัดมหาพฤฒาราม 12.พระมหาเจนณรงค์ ป.ญาณกิตฺติ วัดสัมพันธวงศ์ 13.พระมหาพงศ์ภัค วรภโค วัดเสมียนนารี 14.พระมหาบุญมา ญาณวุฑฺโฒ วัดแสนสุข 15.สามเณรธนชาต รามประพฤติ วัดแสนสุข 16.พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล วัดลาดปลาเค้า 17.พระมหานพคุณ นวคุโณ วัดชัยฉิมพลี 18.พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี วัดดุสิดาราม 19.พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ วัดโมลีโลกยาราม 20.พระมหานรินทร์ จรณธมฺโม วัดโมลีโลกยาราม 21.พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม วัดโมลีโลกยาราม  22.พระมหาพิศิฐ์ ปภงฺกโร วัดโมลีโลกยาราม 23.พระมหามานิต โชติธมฺโม วัดโมลีโลกยาราม 24.พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร วัดโมลีโลกยาราม 25.พระมหานัฐพล วราสโก วัดโมลีโลกยาราม  26.พระมหาวสวัตติ์ ธีรภทฺโท วัดโมลีโลกยาราม 27.สามเณรธนชัย ผมทอง วัดโมลีโลกยาราม  28.สามเณรทีปกร อย่านอนใจ วัดโมลีโลกยาราม  29.พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส วัดราชโอรสาราม 30.พระมหาสันติ นาคิโต วัดหงส์รัตนราม

31.พระมหาสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท วัดอรุณราชวราราม 32.พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต วัดอาวุธวิกสิตาราม 33.พระมหาวิรถ เขมจาโร วัดอาวุธวิกสิตาราม 34.สามเณรสหรัฐ เกิดสุข วัดเจ้าอาม 35.พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 36.พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 37.พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 38.พระมหาสินชัย สิริปญฺโญ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ 39.พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโท วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ 40.พระมหาชลธี ชิตมาโร วัดครุนอก จ.สมุทรปราการ 41.สามเณรพงศกร ดีปิ่น วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 42.สามเณรธนาคาร อ่อนขาว วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 43.พระมหาเฮน อินฺทโชโต วัดโคกกระเทียม จ.ลพบรี 44.พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 45.พระมหาพงษ์นรินทร์ สุวิชาโน วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 46.พระมหาอนุชิต อภิปุญฺโญ วัดสวนดอก จ.ลำปาง 47.สามเณรปฏิวัฒน์ ทาปุ๊ด วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 49.พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ วัดป่าห้วยเงิน จ.ร้อยเอ็ด 50.สามเณรธีรพงศ์ หาโคตร วัดคำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี 51.พระมหาสาคเรศ ปุญฺญภาโค วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ 52.พระมหาสมศักดิ์ จตฺตมโล วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี 53.พระมหานฤนาท ภทฺรเมธี วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี 54.พระมหาอำนวย อภิญาโณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 55.สามเณรชัยธวัช อุสาหะ วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 56.สามเณรจุฑาวัฒน์ หลวงคำ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร 57.พระมหากำภู ธีรปญฺโญ วัดขันเงิน จ.ชุมพร 58.พระมหายิ่งยศ นิสฺสโภ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 59.พระมหาสุวรรณ ถาวโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 60.พระมหาวิทยา เรวโต วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา ส่วนบ.ศ.9 มีผู้สอบได้ 1 คน คือ น.ส.ศิริรัตน์ ชัยอรวรรณ สำนักเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา