“น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์” เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่าฯหาทุนสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่”

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่” ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-ศาลาสุพจน์(หนองกอก) โดยมีนาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พล.อ.อ.ธีรศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ไปร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ปฏิบัติธรร มและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่เป็นดำริของท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ให้จัดซื้อที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ตามภูมิจริยธรรม 9 ประการของโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ คือ1.ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  การมีสติ  และศีล  5, 2.ด้านการฝึกระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและกฎหมาย, 3.ด้านสร้างจิตสำนึกที่ดี มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกและมีประโยชน์, 5.ด้านส่งเสริมความรัก  ผูกพัน  เอื้ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัวและสังคม, 6.ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย-ล้านนาและวัฒนธรรมไทย-ล้านนา, 7.ด้านส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี, 8.ด้านการปลูกวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น และ9.ด้านการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้สร้างกุฏิกรรมฐานชั่วคราวไว้แต่กำลังผุพังตามเวลาเพราะสร้างจากไม้ไผ่ทั้งหลัง จึงจะสร้างกุฏิกรรมฐานแบบถาวร (ทรงโมเดิร์น) จำนวน 5 หลัง โดยจะใช้งบก่อสร้างหลังละ 165,900 บาท เพื่อให้สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมและเตรียมการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า พอตนได้ทราบถึงดำริของท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพอทราบเรื่องนี้ตนและครอบครัวจึงถือโอกาสร่วมสร้างบุญใหญ่ โดยรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิทั้ง 5 หลัง เพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ ญาติ รวมถึงครอบครัวของลูกหลานคณะปวงชนขาวไทย เพื่อขาติ ศาสน์ กษัตริย์ , บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และ SKYMED NEWGEN

“สิ่งสำคัญที่สุดของบ้านเมืองคือการสนับสนุนคนดีแล้วสร้างคนให้เป็นคนดีของบ้านเมือง ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจ ผู้ที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองเป็นคนดี เหมือนที่ในหลวง ร.9 ท่านเคยมีโอวาทไว้ว่า พยายามสนับสนุนคนดีให้ปกครองประเทศเพื่อที่จะทำความดีให้กับบ้านเมือง ทั้งนี้ เราต้องคิดและเชื่อในคำทำนายว่าต้องช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคศิวิไลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเราต้องสนับสนุนคนดีในการที่จะพัฒนาบ้านเมือง” นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย