“น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์” ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นแขกพิเศษในงานนี้และมีความสนใจที่บูชาภาพและประติมากรรมสื่อผสมทำจากไม้ผลงานอีกด้วย

โครงการแสดงงานศิลปะนิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม จัดขึ้นทุกปีเป็นปีที่ 9 ปีนี้มีนิสิตบรรพชิตจำนวน 5 รูป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการสร้างสรรค์งานออกแบบงานศิลปะของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ของนิสิต สาขาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ สู่สาธารณชน 3.เพื่อให้ผลงานของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ 4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่และสามารถเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไป

ตลอดจนให้ประชาชนผู้สนใจได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจเป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน และได้เอาความงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานที่นำมาแสดงประกอบด้วย จิตรกรรม 22 ชิ้น ประติมากรรมสื่อผสม 8 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ผลงาน ซึ่งเป็นศิลปะที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงดงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในครั้งนี้ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศ ที่มีความยาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง