น.อ.(พิเศษ)คัมภีร คัมภีรญาณนนท์ ส่งเสริมมัคนายกน้อย นำเยาวชนเข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สร้างคนดีให้แก่ประเทศชาติ

     เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด และประธานอุปถัมภ์ชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมคณะ กล่าวในโอกาสไปร่วมงานสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นประธานอุปสมบทศาสนทายาท นายปารเมศ แซ่ลิ้ม มัคนายกน้อย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าอุปสมบท ได้รับฉายาว่า “เตชปญฺโณ” ว่า เราได้กล่าวไว้เสมอว่าจะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชาติ บ้านเมือง ที่ก่อให้เกิดความรักสามัคคี สร้างสิ่งดีงามต่อชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ และเรื่องปากท้องของประชาชน

          สิ่งสำคัญของลูกหลานกลุ่มมัคนายกน้อยนี้ เราได้เห็นผลงาน ได้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลาน ๆ กลุ่มนี้ได้ทำมาและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ได้ตั้งชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเยาวชนที่ที่มีความรักและใฝ่ดี ทำดี คนเราเมื่อได้เข้าอยู่กับวัด หรือใกล้พระ อย่างในมงคล ๓๘ ของพระพุทธเจ้า การคบบัณฑิต อยากให้คบคนดี อย่าคบคนพาล

คณะมัคนายกน้อยสาธิตการอาราธนาศีล, อาราธนาพระปริตและอาราธนาธรรมกับ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยฯ ประธานอุปถัมภ์ชมรมมัคนายกน้อย กับนายณัฐกิตติ์ บัวเรือง ประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          ฉะนั้น กลุ่มของเด็กกล่มุนี้เขาแสวงหาสิ่งที่ดี เข้าไปพบพระเข้าไปพบนักปราชญ์ ทำให้เขาเป็นคนดี ผมอยากจะเรียนว่า ขอย้ำอีกว่าอนาคตของบ้านเมือง สิ่งสำคัญคือการเป็นคนดี เด็กรุ่นใหม่เราต้องเน้นให้เป็นคนดีเป็นหลัก เก่งเป็นเรื่องรอง และถ้ายิ่งเก่งและยิ่งดีคือสุด ๆ ประเทศจะบ่งบอกเราจะเป็นมหาอำนาจในเอเชียได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีจิตที่เป็นสาธารณและจิตเป็นบุญเป็นกุศล มีพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น

          โอกาส น.อ.(พิเศษ) คัมภีร คัมภีรญาณนนท์ ได้ต้อนรับคณะชมรมมัคนายกน้อย ประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ บัวเรือง ประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, จ่าโททวีทรัพย์ สุขปานกลาง รองประธานชมรมฯ, และสมาชิกชมรมฯประกอบด้วย นายพีระพงษ์ บัวเรือง, นายปิยฉัตร เลิงรัมย์,นายกฤษณะ รุ่งพรม, นายอัจฉริยะ ร่มโพรีย์, นายจรูญวิทย์ สวัสดิ์พิพัฒน์ ซึ่งเคยร่วมทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีหรือมัคาทายกน้อย ตั้งแต่อายุไม่ถึง ๑๕ ปี

                

          นายณัฐกิตติ์ บัวเรือง ประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า กระผมรู้สึกยินดี ผมเป็นมัคนายกตั้งแต่ ป.๕ มาเป็นศาสนพิธี เป็นสัปเหร่อ ผมจึงมีความคิดตั้งชมรมมัคทายกน้อยขึ้น โดยท่าน น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่านได้เห็นความสำคัญของกลุ่มชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก็รู้สึกดีใจและยินดี กระผมได้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกร มัคนายกน้อย มา ๑๐ ปีแล้ว

          นายณัฐกิตติ์ กล่าวด้วยว่าก็ขอเชิญชวนเด็ก ๆ เยาวชน ๆ มาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา มาศึกษาศาสนพิธีการประเคนของถวายพระ เกี่ยวกับการเป็นพิธีกร มัคนายกน้อย จะได้ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นครับ

          จ่าโท ทวีทรัพย์ สุขปานกลาง รองประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า ในส่วนของศาสนพิธีกรและงานมัคทายก ได้ศึกษาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เริ่มสนใจและเข้าไปในพระอาราม เพื่อที่จะได้ศึกษาพระพระอาจาย์ต่าง ๆ มากมายหลากหลายวัดเลยทีเดียว จวบจนปัจจุบันอายุย่าง ๒๑ ปี ก็ยังมุ่งมั่นเป็นศาสนพิธีกรทั้งงานในหน่วยราชการและงานราษฎร์ทั่วไปด้วย ทั้งงานมงคลและอวมงคลก็ยินดีเดินทางไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ