น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ทำบุญถวายแผ่นพระคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน รณรงค์สร้างคนดีสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่ทางที่ดีได้

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เดินหน้าทำบุญพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่เรียนดีและประพฤติดี  และมอบทุนพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ , คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน , ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน)ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไปและ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมมอบทุนการศึกษาและหน้ากากอนามัยให้ชุมชนกับ 2 วัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหารบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหาร

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  ของ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  ได้แก่ ด.ญ.ชิชญา ศรีเศษนาม นักเรียนชั้นป. 2 ด.ช.โชติธนิต สายทอง นักเรียนชั้นป.3 ด.ช.กรณ์ดนัย เพชรศรี นักเรียนชั้นป. 4 ด.ช.ชิรวิทย์ โพธิ์เสือ นักเรียนชั้นป. 5 และด.ญ.อาตีละห์ ฮาลาบี นักเรียนชั้นป. 6, โรงเรียนวัดอินทาราม ได้แก่ ด.ญ.ตุลยดา เจริญชนม์ นักเรียนชั้นม.2, น.ส.กัญญาณัช ป้อมพิมพ์  นักเรียนชั้นม.3, น.สบุญญิศา ชื่นตะกูล นักเรียนชั้นม.4, นายศุภากร สวนสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.5และน.ส.ชาลิสา ลายเครือวัลย์ นักเรียนชั้นม.6 พร้อมด้วยมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ซอง ให้กับชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็ม ให้ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ โดยที่วัดหงส์ฯ ถวาย 2 จุด และ วัดอินทารามฯ ถวาย 1 จุด

นอกจากนี้ก็ยังมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาทพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ชิ้นให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี 2 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และ โรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมกับได้มอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัยให้ 2 แห่งๆ ละ 1,000 ชิ้น ได้แก่ชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27

“หลังจากนี้ตนจะคงเดินหน้าถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็มทั่วประเทศ ซึ่งครั้งต่อไปทางทีมงานฯ และ ทีม SKYMED NEW GEN ได้แจ้งว่าจะเดินทางไปถวายแผ่นพระคาถาฯ ที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนอกจากจะนำแผ่นพระคาถาฯไปถวายแล้วยังจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องนับถือศาสนาอะไร และมอบทุนช่วยเหลือให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย”

ท้ายสุด น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์กล่าวถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเกี่ยวกับความรักสามัคคีกันในชาติว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพชนของเราได้ช่วยเสียสละชีวิตรักษาแผ่นดินไทยไว้ ดังนั้นเราต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้และต้องพัฒนาประเทศด้วย แล้วอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ต้องได้เวลาคิดนอกกรอบมาช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าล้ำสมัยกว่าประเทศอื่น และที่สำคัญคือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพราะคนดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีได้”