น้อมถวายความอาลัย พระธรรมรัตนกร อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ

 

น้อมถวายความอาลัย พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ เวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์สรงน้ำศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

—————————-

– กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ๑๐๐ วัน

– ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม (ด้านถนนเชตุพน)

 

สำหรับ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร มีอาการอาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา

พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ ลงวันที่ 11 ก.พ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แหง่กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไข้เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งให้ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสุนทร (ทองใบ) ฉายา ปุณฺโณภาโส  อายุ 91 ปี พรรษา 70 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร