“น.อ.คัมภีร์ ” นำครอบครัวพร้อมคณะ เข้าพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา พร้อมถวายปัจจัย 5 แสนบาท บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณะพระธาตุวัดสวนดอก

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีพิธีสืบชะตา เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง  ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

       

โดยมีแขกแขกพิเศษ ๗ ท่าน ที่มาร่วมงานสืบชะตาปี๋ใหม่เมือง คือ ๑. พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ (บิดา) ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง ฯลฯ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

 

 

๓. คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ (น้องชาย) รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ๔. คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ (น้องสาว) รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ๕. ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ๖. เจ้าชยุต ณ เชียงใหม่ ผู้แทนประธานสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคเหนือ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ๘. เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะอีก ๑๕ คน รวม ๒๖ คน

ลำดับพิธีในพระอุโบสถ  พระสงฆ์ในพิธีให้พร  มัคนายก นำกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมือง ขอขมาพระรัตนตรัย  ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ ผูกด้ายข้อมือเสริมสิริมงคล พิธีภายนอกพระอุโบสถ นำโดยมัคนายกวัด มีสรงน้ำพระพุทธรูป, ไม้ค้ำโพธิ์} ตุงเจดีย์ทราย เป็นอันเสร็จพิธี

ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวในพิธีด้วยว่า วันนี้ ผมและครอบครัว ได้น้อมถวายปัจจัยจำนวน 500,000 บาท แด่พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระเจดีย์ บรรจุพระบรมธาตุส่วนเกศาธาตุ และพระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม (1 ใน 2 องค์) ของพระพุทธเจ้า อายุกว่า 650 ปี ที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจากพายุธรรมชาติ โดยอานิสงค์การทำบุญครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่บูรพกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขออานิสงค์ผลบุญนี้ได้ส่งผลมายังท่านและครอบครัว เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2564 ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ

 

สภาพความเสียหายพระเจดีย์วัดสวนดอก ถูกพายุพัดจนทองหุ้มพระเจดีย์หลุด และยอดฉัตรเอียง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประวัติวัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยสังเขป

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผารามตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วัดสวนดอกสร้างขึ้นในภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย   พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” 1 ใน 2 องค์ ที่ “พระมหาเถระสุมน” อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 (องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ ใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)  วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน และต่อมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

ปูชนียสถาน-วัตถุ

พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระอารามหลวง” โดยโปรดเกล้าให้สร้าง “พระเจดีย์ทรงลังกา” ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเถระสุมนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 ซึ่งแต่เดิมมีเจดีย์แบบสุโขทัย (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์ใหญ่ แต่ได้ปรักหักพังลง ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

พระเจ้าเก้าตื้อ

พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ สร้างด้วยโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง (“ตื้อ” เป็นคำในภาษาไทยเหนือ แปลว่า หนักพันชั่ง)  เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย หน้าตักกว้าง 8 ศอก หรือ 3 เมตร สูง 4.70 เมตร เพื่อเป็นพระองค์ประธานใน วัดพระสิงห์ แต่เนื่องมีน้ำหนักมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร พระราชทานชื่อว่า “วัดเก้าตื้อ” แทน ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

พระพุทธปฏิมาค่าคิง ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา พ.ศ. 1916 หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระวรกายของพระเจ้ากือนา หน้าตักกว้างสองเมตร สูงสองเมตรครึ่ง

กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ นับตั้งแต่พระ เจ้ากาวิละ ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นด้นมา

ภายในวัดสวนดอกยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือกลุ่มกู่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ นับตั้งแต่พระ เจ้ากาวิละ ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นด้นมา รวมทั้ง เจ้านายผู้ครองนครเชียงใหม่ กู่นี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงรวบรวมพระอัฐิจากที่ต่างๆ มาบรรจุรวมไว้ ณ ที่เดียวกันเพื่อให้สมพระเกียรติ ลักษณะกู่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมทรงปราสาทขนาดเล็กสร้างอยู่ในพื้นที่ เดียวกันมีการวางผังและจัดระเบียบอย่างสวยงาม ปัจจุบัน กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ  ได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร