นาทีประวัติศาสตร์ภราดรภาพศาสนา “สมเด็จธีร์” เข้าเฝ้า “สมเด็จพระสันตปาปาพรานซิส” เจริญศาสนสัมพันธ์ 50 ปี วาติกัน – วัดพระเชตุพนฯ

สำหรับวัดพระเขตุพนวิมลมังคลารามกับ สำนักวาติกัน มีความสัมพันธ์อันดีมาแต่อดีตอันยาวนาน ตั้งแต่ครั้งที่ สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน-วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เดินทางไปเยือนสำนักวาติกัน ตามคำอาราธนาของ สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2515 หรือเมื่อ 50  ปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกของพระภิกษุชาวไทย

ทั้งนี้ สำนักวาติกันได้บันทึกภาพการพบกันครั้งนั้นด้วยภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ ณ กระทรวงว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา นครรัฐ วาติกัน จนถึงปัจจุบัน  พระเทพวัชราจารย์ หรือ “เจ้าคุณเทียบ” เคยเล่าถึงความหลังความสัมพันธ์ระหว่างวัดโพธิ์และสำนักวาติกันไว้ว่า

“ที่ผ่านมามิตรภาพระหว่าง นครรัฐวาติกันกับวัดโพธิ์ ห ถือว่ามีมาอย่างยาวนาน นอกจากการเยือนของ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯแล้ว คณะสงฆ์วัดโพธิ์ยังได้รับพระเมตตาให้ปริวรรต (แปล) คัมภีร์พระมาลัย ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ถวาย สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี 2477 และนำไปถวายแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อกลางปี 2561 ปัจจุบันคัมภีร์พระมาลัยได้มีการแปลอีก 7 ภาษา รวมภาษาไทยเป็น 8 ภาษา ถูกนำไปเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ชม”

ถัดจากนั้นเมื่อวัดโพธิ์จัดงาน “สมโภชพระอาราม230 ปี” สำนักวาติกันก็ได้มอบผู้แทนและคณะเดินทางมาร่วมงานสมโภชวัด และหลังจากนั้นไม่นาน คณะสงฆ์วัดโพธิ์ก็ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ที่นครรัฐวาติกันร่วมกับองค์การสหประชาชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค. 2562 ถัดมาวันที่ 17 มี.ค. 2562 คณะสงฆ์วัดโพธิ์ได้ร่วมแสดงมุทิตาในพิธีฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ อีกด้วย พระเทพวัชราจารย์ กล่าวย้ำ..