“นพดล” วอนชาวพุทธ หนุนประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.พุทธศาสนา 4 ฉบับ ตามมาตรา 77

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ สภาฯ ห้อง CA 303 ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กล่าวถึงกรณีที่มีการพิจารณาพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยตนได้ยื่นเสนอไปในนาม ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 4 ฉบับประกอบด้วย

1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ….
2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ..
3.ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ..
4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ….

โดยร่าง 3 ฉบับแรก ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ ได้นำเสนอผ่านคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม สภาฯ ทั้งนี้มีความสนใจที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้เสนอ พ.ร.บ. ดังกล่าวประกบเพื่อให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ส.ส. ฝ่ายค้าน นำโดย สส.ดร.นิยม เวชกามา รวมถึง ส.ส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สู่รัฐสภาอีกด้วย

โดยในเบื้องต้น ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ ตนจึงขอให้ชาวพุทธให้การสนับสนุนและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ตามลิงก์ ของเว็บไซต์ รัฐสภาที่ เสนอความคิดเห็นตาม มาตรา 77 https://www.parliament.go.th/section77/ ดังนี้

1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ….
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=198

2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ..
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=194

3.ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ..
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=207

4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ….
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=205