ทัศนะพระสงฆ์เข้าโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ ๒

ทัศนะพระสงฆ์เข้าโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ ๒ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พระสุบิน ขนฺติโสภโณ วัดตาวรตาเมาะ จ.สุรินทร์ พระนักเทศน์ผ่านการคัดเลือกได้อับดับ ๑ ใน”โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น๒”

พระสุบิน ได้กล่าวว่า “ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาก เมื่อเข้ามาตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้ ๔ ได้ ๑.ได้เห็นความแจ่มชัด ความชัดเจน และความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาบทเทศน์ต่างๆ ๒.ได้ขจัดเอาความโง่เขลา ความไม่รู้ ความสงสัยเกี่ยวกับบทเทศน์ต่างๆ ๓.ได้กำไรชีวิตที่เราสามารถนำไปใช้และประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติต่อได้ ๔.การนำเอาไปประสานหรือได้ไปประสาน คือได้กัลยาณมิตร หรือ เพื่อนสหาย

ซึ่งเพื่อนแต่ละคนได้ล้วนเป็นคนต่างจังหวัดทั้งนั้น เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนไปด้วยกัน และร่วมกันผ่านสุข ทุกข์ ไปด้วยกัน แม้กระทั่งขึ้นบนธรรมมาสน์หรือเวที ซึ่งพระเดชพระคุณแต่ละท่านเป็นผู้รู้ที่เราสามารถนำเอาแนวปฏิบัติของท่านไปใช้ได้ ซึ่งเราสามารถพัฒนาตัวเอง อย่างคำกล่าวว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” วันนี้ได้มาเห็นแล้ว

เราก็ดำเนินตามรอยหลวงพ่อและหลังจากนั้นก็ได้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับบทเทศน์ต่างๆ และได้มีโอกาสได้คะแนนขึ้นเป็นอันดับ๑ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทรงเห็น เรื่องปฏิภาณ เรื่องการเทศน์และการเทศน์ที่นี่ลีลาสาลิกาไม่มีที่อื่นอีกแล้ว แม่ที่วัดประยูรที่เดียวเท่านั้น

พระคณาธิป สุทธิวิญฺญู วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการนี้เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่๙ และสานต่อโดย พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ สมกับ ปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า “เราจะสืบสาน สานต่อ และต่อยอด” โครงการนี้มีประโยชน์อย่างไร รวบรวมพระนักเทศน์จากทั่วประเทศจำนวน ๗๐ รูป ๓๓ จังหวัดมารวมกัน ทำการฝึกโดยครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ อาทิเช่น พระพรหมบัณฑิต พระเทพปฏิภาณกวี พระโสภณธรรมเวที เป็นต้น

ในการอบรมและศึกษาโครงการนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เผยแผ่ในงานพระพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน สังคม ชุมชน และเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ปลูกจิตสำนึก ปลูกสติ ปลูกปัญญา โดยใช้ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการขัดเกลา น้อมนำไปใช้และปฏิบัติ

พระวรรธคม กตธมฺโม วัดท่าข้าม จ.เชียงราย

วันนี้อาตมา มาอบรมในฐานะพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงมี ความภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่๒ หน้าที่ของพระคือต้องเทศน์ เมื่อจะเทศน์ทั้งที่ต้องเทศน์ให้ดีและเทศน์ให้เก่ง อยากเป็นนักเทศน์ต้องมาเล่าเรียน มาแสวงหาความรู้ที่วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งเป็นต้นตำรับของนักเทศน์และมีบรมครูที่นี่มากมาย ได้เรียนหลักสูตรการเทศน์ทำนองธรรมวัตร ในลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ วันนี้ได้รับการถวายคัมภีร์จากหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิต กลับไปก็จะไปฝึกเทศน์ มาเรียนครั้งนี้ก็เรียนเรื่องการบรรยายธรรมะออกสื่อมีทั้งเฟสบุ๊ค ยูทูป ติ๊กต๊อก เราสามารถเทศน์ธรรมะดีๆ ให้ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังสื่อกระจายไปทั่วโลก หลังจากได้อบรมแล้วก็จะนำความรู้นี้ไปใช้ คงจะเริ่มตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป ทุกท่านก็คงจะติดตามกัน

พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ พระองค์เป็นประมุขของชาติ เป็นผู้อุปถัมภกพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณ ประเทศไทยมี ๓ สถาบันหลักที่รวมกันเป็นชาติไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวไทยทุกๆ คนทั้งพระและโยมด้วย

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ อภิวฑฒโน ดร. ผู้ช่วยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

อาตมภาพได้มีโอกาสมาเข้าร่วมอบรม โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง ต้องขอขอบคุณอนุโมทนา มหาบุญมหากุศล มหาบพิตร ล้นเกล้ารัชกาลที่๑๐ ที่พระองค์ได้สืบสานปฎิภาณของล้นเกล้ารัชกาลที่๙ ที่จัดให้มีการเทศน์นักเทศน์ของพระสงฆ์ได้เรียน อาตมภาพได้มีโอกาสมาเรียนที่วัดประยูรฯ โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต หลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตได้เมตตาและคณะผู้จัดทุกท่าน ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้

ได้รับความรู้อย่างมากในการที่จะนำไปใช้ในการเทศนาโวหาร ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้นำมาเผยแผ่ให้เป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นที่เข้าใจของญาติโยมซึ่งมีแง่และมีวิธีการ เราก็เคยเทศน์มาแต่ไม่ถูกหลักการไม่ถูกหลักเกณฑ์ วันนี้ได้เรียนหลักและหลักเกณฑ์ทั้งหลาย โดยความขอบพระคุณอย่างยิ่งในสถานที่สำนักตักศิลา

ขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วน อาทิ ข้าวปลา อาหาร ตลอดถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย๔ ทุกอย่างทุกประการ ได้ถวายพระพรในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ได้อุปถัมภ์โครงการนี้ ขอพระองค์ท่านจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยเทอญ

พระภวัต ธมฺมจาโร วัดเวฬุวนาราม (โคกไผ่) จ.นครราชสีมา

ที่ได้มาในโครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น๒ สิ่งที่ได้คือความเมตตาจากพระหลายๆ ท่าน ท่านให้ความเมตตาในการถ่ายทอดเรื่องความรู้ ทั้งยังฝึกปฏิบัติมองเห็นช่องทางสิ่งที่เราพลาดอยู่ สิ่งที่เรายังไม่สมบูรณ์ ท่านเติมแต่ง ปรับเรา เหมือนเป็นช่างปั้นหม้อ ตบเราจนกว่าเราจะสมบูรณ์ ถามว่าสมบูรณ์หมดไหม ไม่ถึงขนาดสมบูรณ์ ๑๐๐ % ทุกอย่างต้องเป็นตัวของเราเอง

วิชาทั้งหมดที่เราได้เรียนไปจากวัดประยูรฯ นำไปใช้ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์คนที่มีความทุกข์จะได้คลายทุกข์ และนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้กับทั่วโลกมากกว่า เพราะบางท่านก็เป็นพระธรรมทูตด้วย อาตมามองเห็นว่าคุณค่าของการมาเรียนที่นี่เป็นคุณค่าที่มีต่อโลกมหาศาล เพราะจะทำให้คนที่ได้ฟังพ้นจากความทุกข์

ภารดา ทีมข่าว “ธรรมนำโลก” รายงาน