ทรงมีพระราชดำริตั้ง “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์

เมื่อวันที่31 มี.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. เป็นประธานการประชุมมส. โดยในระหว่างการประชุม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทรงมีพระราชดำริให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ ทั้งนี้ภายหลังการแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว ทางสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบเรื่องดังกล่าวให้กับนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะเลขาธิการมส. ไปดำเนินการในขั้นตอนออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชต่อไปทันที

ทั้งนี้ปัจจุบันวัดโพธิ์มี พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หลังจากที่พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ มรณภาพลงเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา

ประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เกิดวันที่ 24 พ.ค. 2480 ที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์) บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 3 เม.ย. 2491 ที่วัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ต.ก่อเอ้ เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ 20 ก.ค. 2501 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.6) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.6 (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ปี ‪2516-2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ปี 2544 ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นกรรมการมส. และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา