ทนายอนันตชัยประกาศตั้ง “ทนายกองทัพธรรม” ครบ 77 จังหวัด มีทนายกว่า 230 คน ร่วมอุดมการณ์ “ปกป้องพระพุทธศาสนา” พร้อมเปิด 4 ช่องทางรับเรื่อง??

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เพจ ทนายกองทัพธรรม ซึ่งดำเนินการโดย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็น “แม่ทัพทนายกองทัพธรรม” ได้โพสต์ว่า ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีดวงเดียวกับทนายกองทัพธรรม
จากวิกฤติการณ์ หลวงปู่แสง ญาณวโร แห่งสำนักสงฆ์ป่าดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ผมได้จัดตั้ง “ทนายกองทัพธรรม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.เพื่อปกป้องมิให้บุคคลใดมาทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
3.เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและนำเสนออย่างตรงไปตรงมาภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4.เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายแก่พุทธบริษัท 4 และประชาชนทั่วไปผู้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนา
5..เพื่อป้องปรามพุทธบริษัท 4 ที่ประพฤติปฎิบัติตนไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย และกฎหมาย
6..เพื่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมบรรทัดฐานที่ดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา
บัดนี้ มีท่านทนายความผู้รับอาสาทั่วประเทศ ครบ 77จังหวัด มีทนายความกว่า 230 ท่าน ประชาชน กว่า 250 ท่าน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อ ร่วมกันดูแล รักษา ปกป้อง พระพุทธศาสนา และขจัดผู้คิดร้ายทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม
พุทธบริษัททั้ง 4 ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเหมือน ดวงอาทิตย์ที่มีดวงเดียว ผม ขอกราบนมัสการเชิญ วัด สำนักสงฆ์ พระภิกษุทุกนิกายร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทนายกองทัพธรรมโดยลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ https://forms.gle/ESz3BJwWoUk46zqh9 พร้อมกับย้ำว่า ให้ ลงทะเบียนในโทรศัพท์มือถือจะสะดวกกว่า..พร้อมกับประกาศเพิ่มเติมว่า หากวัดหรือสำนักสงฆ์ใด หรือคณะสงฆ์ หรือพุทธศาสนิกชนท่านใด ได้รับความเดือดร้อนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนถึง “ทนายกองทัพธรรม”ได้ 4 ช่องทาง คือ
1. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ( ทนายกองทัพธรรม ) เลขที่ 15 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2.โทรศัพท์หมายเลข 094-529-9969
3. ไลน์ 094-529-9969
4. อีเมล์ : [email protected]
#โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.การร้องเรียนต้องระบุเรื่องราวชัดเจนพร้อมลงชื่อและที่อยู่ท่ีติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน ไม่รับร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์
2.เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นไปเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่รับร้องเรียนเรื่องส่วนตัว
3.การรับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปตามลำดับและขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเป็นสำคัญ