“ต้องปฏิบัติ.. ด้วยความเข้าใจ”เทศนาธรรม : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

“ต้องปฏิบัติ.. ด้วยความเข้าใจ”

การมีสติสัมปชัญญะ ในขณะที่ฟังธรรม คือการที่ได้เจริญสติ ระลึกรู้ และปฏิบัติไปพร้อมกับการฟังธรรม ขณะที่ได้ฟังได้ยินธรรมนั้น ก็มีสภาวะที่ปรากฎให้กำหนดรู้

คือรูปนาม หรือปรมัตถ์ ที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะเข้าไปรู้แจ้ง เข้าไปรู้จักธรรมชาติจริงของชีวิตว่า ชีวิตแท้ๆ จริงๆ คือธรรมชาติ ที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรม มีสภาพเปลี่ยนแปลง เกิดดับ บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

เป้าหมายของการปฏิบัติก็อยู่ที่การได้ละ ได้คลาย ได้สละความยึดมั่น ถือมั่น ความเป็นตัว เป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ซึ่งก็ต้องผ่านการรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรม ตามความเป็นจริง

เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย การเจริญภาวนา เจริญสติเข้าไประลึกรู้ อยู่กับตัวเอง ใส่ใจพิจารณา สังเกต เข้ามาสู่ตัวเอง การเจริญวิปัสสนานั้น สติต้องระลึกรู้ ตรงต่อปรมัตถ์ธรรม คือรูป นาม ที่เป็นปัจจุบัน หรือที่กำลังปรากฎ

ท่านทั้งหลายก็ต้องพิจารณาว่า เรามีความเข้าใจอารมณ์ที่เป็นรูป เป็นนามหรือยัง

เราเข้าถึงสภาวะปรมัตถ์หรือยัง รู้จักบัญญัติอารมณ์ที่ไม่ใช่รูป นาม ได้ปล่อย ได้ตัดสมมุติบัญญัติออกไป อยู่กับรูปนามได้ถูกต้อง นี่ก็ต้องประเมินตัวเองว่า เราปฎิบัติมาถึงแค่นี้แล้ว เราเข้าใจหรือยัง

รู้จักอารมณ์ที่เป็นรูป เป็นนามหรือยัง ต้องมีปัญญาแยกสภาวะได้ สิ่งไหนเป็นสภาวะ อารมณ์อันใด ไม่ใช่สภาวะ

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
(ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา
พระนครศรีอยุธยา