ตามคาด!! มส.ตั้ง “สิปป์บวร” เป็นที่ปรึกษา หลังเกษียณฯจากผอ.สำนักพุทธ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 24/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผอ.พศ. เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช และกราบลากรรมการมส.ทุกรูป โดยนายสิปป์บวร กล่าวว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามส. และที่ปรึกษาพศ. นับเป็นความเมตตาของ มส. ที่ให้ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลังเกษียณอายุราชการ

จากนั้นนายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.สุรินทร์(ธ) รองเจ้าคณะจ.บึงกาฬ (ธ) และเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้ง พระครูศรัทธาโสภิต (ประกอบ วชิรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.สุราษฎร์ธานี พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปัญญา ปญฺญาวโร) เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ เจ้าคณะอ.เมืองชุมพร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ชุมพร พระครูบรรหารวุฒิชัย (ณรงค์ชัย ปญฺญาวุฑโฒ) เจ้าอาวาสวัดพรหมโลก เจ้าคณะอ.พรหมคีรี ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เจ้าคณะ อ.ระโนด ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.สงขลา พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส เจ้าคณะอ.เมืองพัทลุง ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.พัทลุง พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน) เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม เจ้าคณะอ.เมืองสตูล ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.สตูล พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหัวควน ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.ปัตตานี พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคอกช้าง เจ้าคณะอ.ธารโต  ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ยะลา พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะอ.สุไหงปาดี ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.นราธิวาส