งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ ณ วัดอินทรวิหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พลตรีหญิงอิสริยา  จารุวัติ  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารทุกรูป-ผู้มีอุปการคุณทำประโยชน์ต่อวัด ทำบุญอัฐิบรรพชนรอบพระอุโบสถ และหน้าองค์หลวงพ่อโต โดยอาราธนา พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิมิตร, เจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม, เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ณ ศาลาเอี่ยมสกุลรัตน์ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมายเหตุ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ของรัฐบาล และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ