พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค หลังจากว่างเว้นมา ๒ ปี

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่หนังสือเรื่องนิมนต์เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ลงนามโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ความว่า

1.พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 1 (กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี, สมทุรปราการ)

2.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี เป็นเจ้าคณะภาค 2 (พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง, สระบุรี,

3.พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 3 (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี)

4.พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร เป็นเจ้าคณะภาค 13 (ชลบุรี, ระยอง,จันทบุรี, ตราด)

5.พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น เจ้าคณะภาค 14 (นครปฐม,สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร)

6.พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าคณะภาค 15 (ราชบุรี, เพชรบุรี,สมุทรสงคราม,ประจวบคีรีขันธ์)

รายชื่อเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

หนเหนือ 1.พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร) วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าคณะภาค 4 (นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

2.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำฯ เป็นเจ้าคณะภาค 5 (สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก)

3.พระเทพเวที (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยาราม เป็นเจ้าคณะภาค 6 (ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน)

4.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา เป็นเจ้าคณะภาค 7 (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)

 

รายชื่อเจ้าคณะภาคหนใต้ มีดังนี้

1.พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าคณะภาค 16 (นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี)

2.พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 17 (ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง)

3.พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) วัดดุสิดาราม เป็นเจ้าคณะภาค 18 (สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

สำหรับรายชื่อเจ้าคณะภาคหนตะวันออก มีดังนี้

1.พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 8 (อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ)

2.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

3.พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยาราม เป็นเจ้าคณะภาค 10 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ)

4.พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ เป็น เจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์)

ฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุต มีดังนี้

1.พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส) วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี)

2.พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) วัดโสมนัสวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 4-5 (นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์)

3.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 6-7 (ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แพร่, น่าน, เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)

4.พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 8 (อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ)

5.พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นฺนทิโย) วัดปทุมวนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด)

6.พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 10 (อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ)

7.พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม) วัดบรมนิวาส เป็นเจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

8.พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย) วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าคณะภาค 12-13 (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด)

9.พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ) วัดตรีทศเทพ เป็นเจ้าคณะภาค 14-15 (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี,สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์)

10.พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน) วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าคณะภาค 16 (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

11.พระเทพมงคลโสภณ(โสภณ ปญฺญาโสภโณ) วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าคณะภาค 17-18 (ภูเก็ต, ตรัง, พังงา, กระบี่, ระนอง, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

ทั้งนี้ตำแหน่งเจ้าคณะภาคทั้งของฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุต ต้องว่างลง และมีเพียงตำแหน่งผู้รักษาการนานถึงกว่า 2 ปี เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อในการออกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563)

เพื่อให้สอดคล้องกับความตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ที่ระบุว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เป็นพระราชอำนาจ