วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
หน้าแรก ติดตามข่าว คติธรรมพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา ทรงชี้การระลึกถึงความตาย หรือการเจริญ “มรณัสสติ” เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภ ความโกรธ และความหลงให้สงบลง

คติธรรมพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา ทรงชี้การระลึกถึงความตาย หรือการเจริญ “มรณัสสติ” เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภ ความโกรธ และความหลงให้สงบลง

    เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า
“ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดิถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ควรที่พุทธบริษัททั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญกิริยา กระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณ ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และทรงถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาคุณ สั่งสอนเวไนยสัตว์ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ ตามควรแก่ธัมมานุธัมมปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ก็ด้วยพระปัญญาคุณ จึงควรที่สาธุชนทั้งหลาย จักได้มุ่งมั่นเจริญ “ไตรสิกขา” ตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดา เพื่อความสมบูรณ์พร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา บนวิถีแห่งอริยมรรค ขอจงอย่าประมาทมัวเมา เผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ล่วงผ่านไปเปล่าดาย โดยปราศจากการอบรมเจริญไตรสิกขา หากแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อย มรณภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เฒ่าแต่เท่านั้น ถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจากศีล สมาธิ และปัญญา ชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่า น่าเสียดาย เพราะฉะนั้น การระลึกถึงความตาย หรือการเจริญ “มรณัสสติ” จึงนับเป็นมงคล เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญ มิใช่เรื่องน่าหดหู่เศร้าหมอง หากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภ ความโกรธ และความหลงให้สงบลง ทั้งยังช่วยปลุกเร้าจิตใจให้เบิกบานหาญกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อบุคคลรู้จักปล่อยวางจากการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา บุคคลนั้นย่อมประสบสันติในใจตนเอง และย่อมแผ่ขยายอานุภาพ ไปเกื้อกูลสันติภาพในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้ต่อไป
ดิถีวิสาขบูชาปีนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเปิดโอกาสให้สันติสุขที่แท้จริง มาสถิตในจิตใจตนและในสังคม สมด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “กาลทั้งหลาย ย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลาย ย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัย ย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุ่งสันติเถิด”
จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา. ขอพระสัทธรรมจงดํารงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนาน และขอสาธุชนทั้งหลาย จงมีความเคารพในพระธรรมนั้น เทอญ.”
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
ความรู้สึกทั้งหมด

180
1.1 พัน
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

Khamron Phuangsombat

สาธุครับ🙏🙏🙏

 

ประกาศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ที่ ๑ / ๒๕๖๗
เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สถานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม…

ดูเพิ่มเติม

 

อาจเป็นภาพวาดรูป ข้อความ

 

 

ความรู้สึกทั้งหมด

16

 

93

 

ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

แฟนตัวยง

Shanvidh Badeerattha

🙏🏻

 

 

 

ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ ๑ / ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช…

ดูเพิ่มเติม

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

 

ความรู้สึกทั้งหมด

81

 

317

 

ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

ตาโอม วัดเนินสาริกา

กราบถวายมุทิตาสักการะ ด้วยความเคารพครับ 🙏🙏🙏

 

 

เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งาน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับ