คณะปวงชนชาวไทยฯ เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถวายรายงานจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งมั่นและเทิดทูนสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประธานคณะกรรมการทำงานจัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาท จำนวน ๖๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑  พร้อมพระครูปลัดบุญร่วม ปุญญฺมโน, นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนไทยแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการทำงานจัดโครงการฯ และคณะ เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์((ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.),และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อรายการจัดโครงการอุปสมบทฯ และถวายปัจจัยจำนวน ๑ ล้านบาท เพื่อนำบูรณะอาคารเจษฏาบดินทร์ ในส่วนที่ชำรุดของวัดยานนาวา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งมั่นและเทิดทูนสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะนายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนไทยแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการทำงานจัดโครงการฯ และคณะเข้านมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อรายงานโครงการอุปสมบทศาสนทายาทหมู่ ๖๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑  ในการนี้คณะฯ ได้ถวายปัจจัย  ๑ แสนบาทแด่พระเดชพระคุณฯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์พร้อมคณะ กราบรายการการอุปสมบทฯ และนำปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถวายแด่พระเดชพระคุณพระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราฃรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะหลังคาอุโบสถวัดพุทธประทีป เมืองวิมเบิลทัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร ถือเป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ณ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราฃรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ กล่าวด้วยว่า เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของในหลวงรัชการที่ 10 จะเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งมั่นและเทิดทูนสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปรารถนาจะไห้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติ มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแดพระองค์ท่าน จึงสมควรที่พสกนิกรผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในอดีต จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้น คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายจึงจัดประชุมและมีฉันทามติร่วมกันให้จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยได้มอบหมายให้ นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) เป็นประธานคณะทำงาน

โดยพิธีอุปสมบทจะจัดขึ้น ณ วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอรุณราชวราราม และวัดโมลีโลกยาราม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

อนึ่งได้มีการแถลงข่าว”โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ นำโดย น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซนทารา ห้องแกรนด์บอลรูม กทม. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓