คณะปวงชนชาวไทยฯ จัดถวายความรู้ฯ แด่คณะสงฆ์ในการถ่ายทอดผ่านมือถืออย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณอุโบสวัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  เจ้าคุณพระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)  เจ้าคณะเขตจอมทอง วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะพระสงฆ์ ในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หลักสูตร ถ่ายทอดสดด้วยสมาร์ทโฟน ระบบ  IOS และ  Adroid อย่างมืออาชีพ แด่คณะสงฆ์เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน จำนวน ๖๐ รูป  โดยมีพระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม เอื้อเฟื้อสถานที่ ถวายภัตตาหารเพล,  อุปถัมภ์การอบรมโดย นาวาเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโดย นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ โดย นายณัฐวุฒิ วัชรพินธุ์ บรรณาธิการ นสพ.ธรรณนำโลก เป็นผู้ประสานงาน โดยนายณเชษฐ์ เวชกามา จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยการในการถวายความรู้แแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้

เจ้าคุณพระโสภณกิจจาภรณ์ เจ้าคณะเขตจอมทอง กล่าวเปิดการอบรมถวายความรู้ฯ ว่า การที่คณะสงฆ์ได้รับการถวายความรู้เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี ซึ่งป็นสิ่งที่มีค่าและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อนุโมทนากับผู้อุปถัมภ์และวิทยากรด้วย

พระเดชพระคุณพระครูโสภิตบุญญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่มกล่าว จากการได้ไปปรึกษาเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนและเขตจอมทอง เห็นด้วยกับการจัดอบรมครั้งนี้ และการจัดอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลาย เพราะการประชาสัมพันธ์ด้วยการผ่านสื่อออนไลน์ จากการอบรมถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพ ในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่มีต้นทุนต่ำและแพร่หลายไปได้ทั่วโลก จึงขออนุโมทนานาวาเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญานนท์ ในการอุปถัมภ์ และวัดยายร่มจึงหวังว่าจะได้ร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ และบุญญาบารมีที่พวกเราได้มาร่วมบำเพ็ญในวันนี้ ขอให้ญาติโยมอุปถัมภ์จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งที่ในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอความปรารถนานั้นจึงพลันสำเร็จ ๆ ทุกประการเทอญ