ขอเชิญร่วมงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ต้องมา งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา ๘ พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอริยะประเทศ

เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพร จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบัน ทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ ในวันปลงมายุสังขาร ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรม เทกระจาดแจกทานแก่ชาวอินเดียท้องถิ่น เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารชาอินเดียที่ยากไร้ ทำบุญตักบาตรพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ๑๒๐ รูป เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียที่ยากไร้ ๓ วัน

ร่วมบวนพุทธานุภาพ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พลช้าง พลม้า พระสงฆ์นานาชาติ พุทธศาสนิกชน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตามโบราณราชประเพณี เหมือนได้อยู่ในพิธีอัญเชิญพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ต้องมา

ติกต่อสอบถาม : พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โทร.+๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๓ , +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๔ ไลน์ไอดี : phutawan980