พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ