กำหนดการพิธีกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราม

พะเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์

(ประยงค์  ปิยวณฺโณ)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒​

อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​

๏ ชาติภูมิ

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่หมู่ ๓ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

๏ อุปสมบท

เมื่ออายุ ๓๘ ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระครูธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

๏ เกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๏ ลำดับการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒

๏ ลำดับสมณศักดิ์ ๏๚ะ๛

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น “พระครูประยงค์” (ประทวนสมณศักดิ์)

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนาม “พระครูประยุตพัฒนาภรณ์”

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม “พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์”

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม “พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม “พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม “พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี