การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ แต่งตั้งให้พระภาวนามังคลา เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๓

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ แต่งตั้งให้พระภาวนามังคลา เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๓

 

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

-พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา ฉายา จิตฺญาโณ อายุ ๕๐ พรรษา ๒๖ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

-พระปลัด รัชวุฒิ ฉายา รชวุฑฺโฒ อายุ ๔๓ พรรษา ๑๒ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ตำบลเกราะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

-พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋) ฉายา อิสิญาโณ อายุ ๘๐ พรรษา ๓๖ วัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว และเจ้าคณะตำบลท่าเคย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๗ จำนวน ๑ รูป และในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ จำนวน ๒ รูป ดังนี้

-พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉพาะที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

-พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ) อายุ ๗๘ พรรษา ๕๗ รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๓

-พระภาวนามังคลาจารย์ (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๓

๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้

-อนุมัติให้ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดเทพศิรินทราวาส พร้อมคณะรวม ๑๑ รูป เพื่อเดินทางไปประกอบสังฆกรรมให้การบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเมตตาพุทธาราม รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

-อนุมัติให้ พระเทพวัชราจารย์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหภาพยุโรป พร้อมคณะพระภิกษุ รวม ๔ รูป

-อนุมัติให้ พระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สมาพันธรัฐสวิส พร้อมคณะพระภิกษุ รวม ๔ รูป

๕. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป และอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต จำนวน ๒๖ รูป

๗. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การเสนอขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๑ ตำแหน่ง ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๘. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

(๒) ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าว แทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น

(๓) ส่วนกลาง ให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยพิจารณาสถานที่และกิจกรรมตามความเหมาะสม

(๔) ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๑ มกราคม ๒๕๖๗ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน พร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น

โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

๙. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบและกำหนดวันจัดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม เป็นวันที่ ๑๘ ) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน ๑๒ ครั้ง

๑๐. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง ขอแก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๒ เรื่อง

#ประชุมมหาเถรสมาคม #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ