การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ แต่งตั้งพระสังฆาธิการ และสำนักปฏิบัติประจำจังหวัด

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-พระครูประภัสสรธีรคุณ วัดป่าราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกคอน (ธ)

๒. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)

-พระครูสุวรรณรัตนวิมล วัดศรีภูมิ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

๓. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔, ๕ (ธ) จำนวน ๔ จังหวัด พิษณุโลก (ธ) , สุโขทัย (ธ) , ตาก (ธ) , อุตรดิตถ์ (ธ) เพื่อให้เขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง ๔ จังหวัดมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้

-พระครูอภัยธรรมโสภณ สญฺญโม เจ้าอาวาสวัดอภัยสุวรรณภูมิ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (ธรรมยุต)

-พระครูอดุลธรรมสาร ฐิตฺธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่านบนเนิน ตำบลลานหอย อำเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (ธรรมยุต)

-พระสุเมธีธรรมภาณ ชุติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก (ธรรมยุต)

-พระวินัยสาทร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธรรมยุต)

๔. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

-พระครูวิชัยคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

๕. พิจารณาการขอจัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย ชื่อ “สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย” และให้สำนักเรียนตั้งอยู่ ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

๖. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๗๖ ตั้งอยู่ที่ วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นเจ้าสำนัก

๗. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

– สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๐ ตั้งอยู่ที่ วัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูวิสาลกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน และรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา เป็นเจ้าสำนัก

– สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๑ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยตะเคียน ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูสุนทรกาญจนาคม เจ้าอาวาสวัดห้วยตะเคียน เป็นเจ้าสำนัก

– สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๒ ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ำผาพิรุณ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระสุริยันต์ สุรเตโช เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาพิรุณ เป็นเจ้าสำนัก

– สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๓ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูปิยสีลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดห้วยกระเจา เป็นเจ้าสำนัก

– สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๔ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูศรีกาญจนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม เป็นเจ้าสำนัก

๘. พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ