การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระเทพสาครมุนี ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มติมหาเถรสมาคม เห็นชอบแต่งตั้งพระครูอดิศัยธรรมโสภณ วัดป่าประชาชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชุมพวง ห้วยแถลง(ธ)

๒. พิจารณาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร(ธ) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ ตำแหน่ง

๓. มติมหาเถรสมาคม เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้

– พระกิตติวิมล กตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน ,แม่ฮ่องสอน (ธ)

– พระราชมงคลวิชรโสภิต เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. มติมหาเถรสมาคม เห็นชอบแต่งตั้งพระวิสิฐคณาภรณ์ สิริวฑฺฒโณ วัดมงคลชัยพัฒนา เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง

๕. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้

– พระเทพสาครมุนี ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔

– พระครูถาวรธรรมสาร ถาวโร วัดเขาลั่นทม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุยบุรี

– พระมหาชนก เขมกาโม วัดศรีเมือง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

๖. มหาเถรสมาคมรับทราบถึงการมรณภาพ ของ พระครูอรรถสารเมธี เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ถึงมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๗. พิจารณาเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๘ ดั้งนี้

– รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี,หนองคาย,เลย,สกลนคร, และขอเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๘ และอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ๑ ตำแหน่ง, รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง

๘. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เสนอขออนุมัติประกาศแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์(ธ) ระดับจังหวัด รวม ๘ จังหวัด ของคณะสงฆ์(ธ) ภาค ๑,๒,๓,๔,๕

๙. มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ จำนวน ๙ รูป

๑๐. รับทราบการรายงานสถิติพระธรรมทูตที่ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ มีทั้งสิ้น ๖๐๔ รูป

๑๑. รับทราบโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และอนุญาตให้คณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดวัด และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

๑๒. พิจารณาอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑๓. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ รูป ดังนี้

– พระมหาหฤทัย ภูริวฑฺฒโน อายุ ๓๕ พรรษา ๑๔ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา

– พระครูสังฆรักษ์ ประถม กิตฺติปญฺโญ อายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ น.ธ. เอก ศน.บ. วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

๑๔. พิจารณาแก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๗ เป็น “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ