“กมธ.ศาสนา” ชง – มส.กำชับพระภิกษุสามเณรนุ่งห่มจีวร-ใช้ถ้อยคำตามสมณสารูป

นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษฏพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 15/2564 ได้มีการพิจารณา เรื่อง การนุ่งห่มจีวรและการใช้ถ้อยคำของพระภิกษุสามณร ตามที่คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งมาผ่านพศ. เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมมส. โดยระบุว่า ในปัจจุบันปรากฏพระภิกษุสามเณรนุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อย เช่น นำจีวรมาสะพายพาดไหล่ บางครั้งอยู่ในที่สาธารณะหรือขณะเทศน์ให้แก่พุทธศาสนิกชนก็เพียงแค่นุ่งสบงกับอังสะ โดยไม่ห่มจีวร เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เลื่อมใสศรัทธา ประกอบกับการใช้ถ้อยคำของพระภิกษุสามเณรบางรูปมีลักษณะเช่นเดียวกับฆราวาส เช่น ใช้คำว่า “ผม” แทนคำว่า “อาตมา” และใช้คำว่า “ครับ” แทนคำว่า “เจริญพร” เป็นต้น เป็นเหตุให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าการกระทำเหล่านี้เป็นวัตรปฏิบัติตามปกติของพระภิกษุสามเณร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและทำลายความศรัทธาของสาธุชน เรื่องดังกล่าวได้สร้างความห่วงใยกับคณะกรรมาธิการฯ จึงมีความประสงค์นำเสนอมส.เพื่อพิจารณา กำหนดมาตรการและกำชับให้พระภิกษุนุ่งห่มจีวร และใช้ภาษาถ้อยคำอย่างถูกต้องตามสมณสารูปอย่างเคร่งครัด หรือหากมีมาตรการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแล้วขอให้ทบทวนข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมส.ได้มีมติให้พศ.แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองให้คอยสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในการปกครองอย่างใกล้ชิด และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบ เพื่อกำชับให้วัดในเขตปกครองกำชับให้พระภิกษุสามเณรนุ่งห่มจีวรและใช้วาจาถ้อยคำให้ถูกต้องตามสมณสารูปต่อไป